|
סל קניות
שלום אורח   התחבר
1-700-701-909 | מענה אנושי לשירותך 24 שעות ביממה

מוצרים נבחרים

איך בוחרים טרמפולינה
לחץ כאן למאמר המלא

תקנון

 

 

 

. כללי
1.1
האתר הינו חנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי גיל ספורט בע"מ
1.2
השימוש באתר גיל ספורט מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר גיל ספורט מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו .
1.3
אתר גיל ספורט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי גיל ספורט, אלא בידי גורמים אחרים שלגיל ספורט אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, גיל ספורט, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר גיל ספורט משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם .
1.4
אתר גיל ספורט מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי גיל ספורט ו/או מפיציה ברחבי הארץ .
1.5
כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר גיל ספורט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט - בהתאם לבקשת הגולש - מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום.  וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר גיל ספורט אין כפל מבצעים .
1.7
כל המבצע פעולת רכישה באתר גיל ספורט, מצהיר - בעצם ביצועה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר גיל ספורט,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה .
1.8
החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו
של האתר אשר אינם תלויים בחברה .
לפיכך,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור .
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל
טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר .
1.9
לבירורים ניתן לפנות לגיל ספורט בטלפון : 1700-701-909
1.10
הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם .
2.
מי זכאי לבצע פעולות רכישה
2.1
רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות .
2.2
כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר גיל ספורט ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר גיל ספורט , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : "הרוכש" ו/או "הגולש ").
2.3
פעולת רכישה של מוצרים באתר גיל ספורט, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל .
2.4
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי גיל ספורט הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש .
2.5
לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה .
2.6
גיל ספורט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר .
2.7
גיל ספורט רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש .
2.8
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא גיל ספורט מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים :
2.8.1
אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
2.8.2
אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בגיל ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות גיל ספורט והחברות המציעות .
2.8.3
אם עשית שימוש בשרותיי גיל ספורט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה .
2.8.4
אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם גיל ספורט או מי מטעמה
2.8.5
אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות גיל ספורט .
2.8.6
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי .
3.
המוצרים המוצעים לרכישה באתר גיל ספורט.
3.1
המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך .
3.2
גיל ספורט  מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי .
3.3
גיל ספורט מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. גיל ספורט שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה .
3.4
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי גיל ספורט ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל גיל ספורט לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב גיל ספורט לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד גיל ספורט בעניין זה .
3.5
כל מוצר המוצע לרכישה באתר גיל ספורט 
3.5.1    מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת
  3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבדגיל ספורט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד .
3.5.2.1.
לגיל ספורט שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים .
3.5.2.2
לגיל ספורט שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה גיל ספורט רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע .
3.5.3
דרך ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה .
3.5.4
התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף - לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד , תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר גיל ספורט ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה .
3.5.5
מפרט כללי של המוצר .
3.5.6
זהות חברת השירות .
3.6
ככל שיש בגיל ספורט קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים,לא תשא גיל ספורט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם .
גיל ספורט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר , שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות גיל ספורט .
3.7
רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת " הפיצוץ" להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת "הפיצוץ " תהיה הנהלת גיל ספורט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת .
4.
אופן ביצוע פעולת רכישה
4.1.
רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר גיל ספורט ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי
4.2
בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה . גיל ספורט ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת .
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה . במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של גיל ספורט בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה גיל ספורט זכאית לבטל את ההזמנה .
4.3 .
אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד .
4.4 .
פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של גיל ספורט בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי גיל ספורט תשמור את פרטיו במערכת נתוניה .
4.5
מערכת המחשב של גיל ספורט מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר גיל ספורט. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה .
4.6
על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי גיל ספורט באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. גיל ספורט לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי גיל ספורט .
4.7
איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה .
5.
ביטול עסקת הרכישה כאשר הודגם מכשיר בבית הלקוח לא יחשב כעסקת טלפונית ואין אפשרות לביטול     
5.1
זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :
5.2
כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי גיל ספורט בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן : "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר .
5.3
כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן .
5.4
לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול , שהרוכש פתח את אריזתם המקורית .
5.5
תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר גיל ספורט או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית גיל ספורט לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית גיל ספורט לגבות פחת   מהלקוח  
5.7
פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול לגיל ספורט שוב ללא פגם במוצר או באריזה .
5.8
ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף .
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה , כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא .
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 , ( להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים גיל ספורט ואו בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם .
5.9בעסקת רוכלות דמי ביטול עד 30 אחוז מס"כ העסקה +הובלות הלוך חזור (מולטי טריינר הליכון אופניים אלפטי טרמפלינה ועוד
 במקרה של ביטול עסקה למוצר מעל 20 ק"ג יחוייב הלקוח בדמי הובלה הלוך ע"ס 250 ש"ח + דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן
.הלקוח מחוייב להחזיר את המוצר באריזתו המקורית למחסנינו

6.תשלום
6.1
חיובהרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר עלידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
6.2
ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלוםשיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחתלחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) עלתשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספיםבגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי שלהרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
7.
אחריות ושירות
7.1
כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר גיל ספורט הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפתלמוצרים בעת משלוחה לרוכש.
7.2
האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברההחתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.
7.3האחריות לבד הקפיצה לטרמפולינה ל-5 שנים על פרימה בלבד (פרימת תפרי הבד) עקב פגם בלבד.
7.4האחריות לרשת הטרמפולינה ל-3 חודשים בלבד על פרימה בלבד (פרימה של החבקים או פרימה של התפרים) עקב פגם בלבד.
7.5לא תינתן אחריות על קרע ברשת אם צד ג' נתלה על הרשת.

גיל ספורט שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקתרכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר גיל ספורט.
8.2
איןבאמור בדפי האינטרנט שבאתר גיל ספורט משום מצג מצד גיל ספורט ו/או ספקה השונים בדברהתאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי גיל ספורט. בשום מקרה לא תחול על גיל ספורט אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימושבאתר גיל ספורט.
8.3
ידוע לגולש כי גיל ספורט תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר גיל ספורט כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושיםכלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע עלהגולש כתוצאה משימוש באתר גיל ספורט.
8.4
ידוע לגולש כי גיל ספורט ו/או מי מטעמהאינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר גיל ספורט יהיה נקי מוירוסים אומרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמןשהוא נכנס לאתר גיל ספורט.
8.5
כל המחירים המוצגים באתר גיל ספורט כוללים מע"מ וכןדמי הובלה.
8.6
תמונות המוצרים המוצגות באתר גיל ספורט הינן להמחשה בלבד ואינןמחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידיהגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי גיל ספורט שבתמונה על גבי דפי האינטרנטשל האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מיןוסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר גיל ספורט וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצועמתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי עלהתמונה.
8.7
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת גיל ספורט יעכבו ו/או ימנעואת מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדיאספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים שלאתר גיל ספורט, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן עלפי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשואהעסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית גיל ספורט להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלישהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.8
במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, במוצר שלא קיים במלאי בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלתהנתונים מן הרוכש, תהיה גיל ספורט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.9.
במידה ויתברר גיל ספורט כי היאאינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה גיל ספורט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.10
בוטלה העסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב גיל ספורט לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
8.11.
מחיר המוצר המפורט לעילאינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאתמפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללאחיוב בדמי הובלה.
.8.12
ידוע לגולש באתר גיל ספורט כי מלוא הזכויות מכל מין וסוגשהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימןמסחרי וכל זכות קניינית באתר גיל ספורט הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת שלגיל ספורט. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר גיל ספורט ושלא לבצע כל פעולה שלהעתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של גיל ספורט מראש ובכתב. על אף האמור, הגולשרשאי לעשות להשתמש באתר גיל ספורט אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי גיל ספורטו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
8.13
ידוע לגולש כיגיל ספורט שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר גיל ספורט, לפי שיקולדעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
8.14.
ידוע לגולש כי גיל ספורט לא תשאבאחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר גיל ספורט או כל גורם אחר שאינובשליטתה של גיל ספורט.
8.15
בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפטהמוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
8.16 .
כל הודעה לרוכש תבוצעלכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמורשנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
9.
סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
9.1
גיל ספורט תעשה כמיטב יכולתהבאמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדיגורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של גיל ספורטלהבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעיהאבטחה שנוקטת גיל ספורט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בגיל ספורט- לרבות מידע שנאגראודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גיל ספורט.
9.2
הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע שלגיל ספורט. גיל ספורט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בגיל ספורט מידע אודות הרגליהקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלוםששימשו אותך וכל מידע אחר.
9.3
גיל ספורט לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככלשפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:
9.3.1
העברת פרטיך כזוכהבמכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
9.3.2
אם ביצעת מעשה או מחדלהפוגעים או עלולים לפגוע בגיל ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות גיל ספורטוהחברות המציעות.
9.3.3
אם עשית שימוש בשירותי גיל ספורט לביצוע מעשה בלתי חוקיאו כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
9.3.4
אם הפרת אתתנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם גיל ספורט או מי מטעמה.
9.3.5
אם התקבל בידיגיל ספורט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
9.3.6
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין גיל ספורט.
9.3.7
אם גיל ספורט תתמזגאו תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידעהנאגר אודותיך בגיל ספורט, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיותהאלו.
9.3.8
גיל ספורט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידעשייאגר אודותיך בעת השימוש בגיל ספורט לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. גיל ספורטתהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתוניםמתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
10.
הקניין הרוחני
10.1
כלזכויות הקניין הרוחני בגיל ספורט, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטותוהסודות המסחריים, הנם רכושה של גיל ספורט בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, עלעיצובו הגרפי של אתר גיל ספורט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאורהמוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
10.2
איןלהעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת גיל ספורט מראש ובכתב).

החזרת מכשיר וזיכוי למזמינים באתר בלבד עד 14 יום מיום הקניה